Vision

To create a competent and self-reliant workforce that is trained, assessed and certified to international standards, stimulating employment-creating investments, contributing to the improved productivity, competitiveness and prosperity of individuals, enterprises and the nation.

Mission

To promote and ensure the quality of the TVET outputs so as to satisfy the changing needs of industry as well as cater the aspirations of individuals in pursuit of their career goals and opportunities.

Values:

  • Quality and Relevance
  • Teamwork and Integrity
  • Customer Focus and Partnership
  • Transparency and confidentiality
  • Respect and Employee well-being

Address

E-mail: ococadmin@yahoo.com

Website: www.ococ.gov.et

Phone: +251-221-123-438

Phone: +251-222-113-818

Phone: +251-222-118-331

Phone: +251-222-118-334

Who's Online

We have 19 guests and no members online

Testimonial

Note: Oromia Occupational Competance Assurance Agency and all of its branches are Currently issuing Original National qualification Certificate to candidates who gain Competent rating in over all result

  

 

 

Ergama EMGO Oromiyaa

Leenjifamtoota Barnootaa fi Leenjii Tekinikaa fi Ogummaa fi hojjetoota industrii gahumsa isaanii kallattii gabaan hojii barbaaduun madaaluudhaan kanneen gahoomaniif beekamtii kennuudha.

Mul’ata EMGO Oromiyaa

Ogeessa madaalamee gahoomee fi ofitti amantummaa qabu, akkasumas, sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta’ee fi kaka’umsa qabaatee carraa hojii ofii uummachuudhaan bu’uura misooma industirii naannichaa ta’uun hawaas-diinagdee biyya keenyaa jijjiiruu fi hiyyummaa balleessuu keessatti shoora olaanaa taphachuu danda’u uumamee arguu dha.

Kaayyoo EMGO Oromiyaa

Sirna madaallii qulqullina qabuu fi dhaqqabaa ta’e diriirsuun, gahumsa humna namaa gabaan hojii barbaadu mirkaneessuu.